LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: D. Rádiologia
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) 

b) Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky,
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie)

c) Upraviť: na rádiologický technik 2,                                         Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva , správny názov je rádiologický technik