LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: oddiel 4, SVALZ
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť tento text:
n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika.
Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na  pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.