LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zosúladiť celkové znenie výnosu s vyhláškou MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej len „vyhláška“) napr.:
a) zosúladiť názvy niektorých ambulancií (napr. gynekologicko - pôrodnícka ambulancia, ambulancia vnútorného lekárstva, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, hematologická a transfúziologická ambulancia, ambulancia pracovného lekárstva, pneumologicko-ftizeologická ambulancia) atď, 
b)  vypustiť z výnosu tie ambulancie, ktoré sa nenachádzajú vo  vyhláške ako napr. sexuologická ambulancia, osteologická ambulancia, neonatologická ambulancia atď., 
c) potreba doplnenia výnosu o personálne zabezpečenie jednotlivých ambulancií podľa aktuálne platného znenia vyhlášky, napr. do urologickej ambulancie doplniť lekára so špecializáciou v odbore andrológia, do psychiatrickej ambulancie doplniť lekára so špecializáciou v odbore psychiatrická sexuológia atď.,
d) zadefinovať pri „novovzniknutých“ ambulanciách ich personálne a materiálno technické zabezpečenie napr.  pri ambulancii čeľustnej ortopédie, pri ambulancii tropickej medicíny atď.
Odôvodnenie:
Potreba zosúladenia právnych predpisov z dôvodu aktuálnych potrieb.