LP/2017/774 Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 04.-06. decembra 2017, Nairobi, Keňa

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR.

Odôvodnenie:
Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1.), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Vzhľadom na fakt, že predkladateľ tento postup nedodržal a nepredložil materiál na PPK, materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu doložka@mhsr.sk.