LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
vlastný materiál: V kapitole XII, v podkapitole 4. názvu "Náplň centra" žiadam  súborne jednotlivé úlohy v odrážke 1 až 7, 10 až 13 a 15 v rámci náplne centra, definujúce de facto aj opatrenia,  zamerať aj na problematiku podpory čítania a teda aj zlepšovania čitateľskej gramotnosti detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, akými sú osobitne deti a žiaci – členovia marginalizovaných rómskych komunít. Súčasne žiadam medzi úlohy/náplň centra aj na základe Uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej únii - P7_TA(2011)0231, Záverov  Rady o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve: zabezpečenie optimálneho začiatku pre všetky naše deti vo svete budúcnosti (Ú. v. EÚ C 175, 15.6.2011), Odporúčania Komisie z 20. februára 2013 Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (Ú. v. EÚ L 59, 2.3.2013) včleniť aj v rámci podpory rodičov v úlohe učiteľov detí v rannom detstve „rozvoj inovatívnych a podporných metód zapojenia rodičov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti detí osobitne v období predprimárneho vzdelávania detí“.

Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám aj v súlade s príslušnými nelegislatívnymi  právnymi aktmi  Európskej únie, napríklad Uznesenia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017 o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu - P8_TA-PROV(2017)0413 a Záverov Rady z 8. decembra 2016 Urýchlenie procesu integrácie Rómov – dokument 15406/16. Rozvoj gramotnosti a čitateľskej gramotnosti je základným predpokladom úspešnej integrácie Rómov, eliminujúci aj medzigeneračný prenos chudoby s následnou synergiou uplatniteľnosti na pracovnom trhu. Zameraním náplne centra aj na uvedené cieľové skupiny detí, žiakov a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia, akými sú osobitne deti a žiaci – členovia marginalizovaných rómskych komunít, súčasne sledujem posilnenie národného prvku poznania vlastného jazyka, kultúry a histórie Rómov a to aj v prepojení na prvok dvojitej a viacnásobnej identity; a súčasne aj poznanie jazyka, kultúry a histórie Slovenskej republiky, aj vzhľadom na definovanie zásady EÚ že Rómska kultúra je súčasťou Európskej kultúry a tým aj národnej kultúry Slovenskej republiky, čím dochádza súčasne aj k posilneniu vzájomného kultúrneho dialógu a vzájomného uznávania kultúr.

Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti.