LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál
• Odporúčame vo vlastnom materiáli presne špecifikovať vybrané programy koncepcie, na ktorých má spolupracovať ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, akým spôsobom a uviesť finančné zabezpečenie tejto spolupráce. V návrhu uznesenia vlády k tomuto materiálu, v bode B. 2. určiť konkrétny termín splnenia uloženej úlohy.
• V časti II. Zámery – v druhom odseku odporúčame za slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“ vložiť „(ďalej len „ministerstvo školstva“)“ a túto skratku kvôli lepšej čitateľnosti textu použiť v celom nasledovnom texte.
• V časti IV Ciele  na str. 4 v časti Cieľové a spolupracujúce skupiny centra v tretej odrážke nahradiť slovo „pracovníci“ slovom „zamestnanci“ a slovo „predškolského“ nahradiť slovom „predprimárneho“.
• V časti V.  na str. 4 v časti Kultúrne a čitateľské kompetencie na konci prvého odseku nahradiť slová „z hľadiska školskej výchovy a vzdelávania“ slovami „z hľadiska výchovy a vzdelávania v škole“.
• V časti V.  na str. 4 v časti Čitateľská gramotnosť v prvej vete nahradiť slová „školského výchovno-vzdelávacieho procesu“ slovami „výchovno-vzdelávacieho procesu v škole“.
• V časti IX Prehľad o súčasnom systéme podpory čítania v rámci rezortu kultúry na str. 14 v časti Čítanie by sme mali chápať ako dôležitú súčasť kultúry  upraviť tretiu vetu v prvom odseku nasledovne: „Práve dospelá komunita je strategicky významný článok pri tvorbe prostredia stimulujúceho záujme o čítanie.“
• V časti XII Návrh na riešenie, postup na str. 22 v časti Zameranie a ciele Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania piatu vetu v poslednom odseku upraviť nasledovne: „Cieľovou skupinou budú prednostne deti predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku.“

Príloha č. 3

Navrhujeme v Prílohe č. 3 „Úspešné projekty na podporu čítania (Výber podujatí) v časti Celoslovenské podujatia“ doplnenie nasledovného textu:
• Koyšove Ladce 
Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce je určená pre žiakov základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl a konzervatórií, ako aj súťažiacim v kategóriách do 60 rokov veku a nad 60 rokov veku.  Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici.  
• Štúrov Zvolen
Celoslovenská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen  je individuálnou súťažou žiakov základných a stredných škôl v samostatnom rétorickom prejave na zvolenú (doma pripravenú) tému a na zadanú (vyžrebovanú) tému. Jej cieľom je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku a skvalitňovanie ich rečového prejavu, vytvárať podmienky na rozvíjanie komunikačno-verbálnych schopností žiakov a zvyšovanie kultúrnosti prednesu prozaických útvarov, rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o rétoriku.
Vyhlasovateľmi súťaže pre daný ročník sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Mesto Zvolen. Na usporiadaní súťaže Štúrov Zvolen sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov, kultúrne zariadenia vyšších územných celkov, prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia. Za jej organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene.
• Štúrovo pero
Celoslovenská súťaž, ktorej hlavným poslaním a cieľom je vyhľadávať novinárske talenty žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, podporovať a rozvíjať ich novinárske nadanie. Viesť žiakov a študentov k tvorbe novín a novinárskych žánrov, reprezentovať výsledky výučby školy prostredníctvom žiackej tvorby v oblasti žurnalistických žánrov, konfrontovať úroveň a kvalitu jednotlivých školských časopisov. Súťaž Štúrovo pero sa snaží zveľaďovať a napĺňať odkaz Ľ. Štúra, podporovať tvorbu mladých novinárov-tvorcov školských časopisov a novinárskych článkov. Celoštátne kolo súťaže metodicky, organizačne, technicky a finančne zabezpečuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene.
Odôvodnenie návrhu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je spoluvyhlasovateľom aj niektorých ďalších významných podujatí celoslovenského charakteru určených pre žiakov základných a stredných škôl ako aj študentov vysokých škôl so zameraním na podporu čítania, cibrenie pamäte, rozširovanie slovnej zásoby a zlepšovanie komunikácie. 


Príloha č. 4

• V nadpise prílohy č. 4 zmeniť slovo „riešeniu“ na „riešenie“
•  Na str. 10, v časti Čitateľská gramotnosť ako základný pedagogický a kultúrny fenomén v druhom odseku zmeniť slovo „predškolského“ na „predprimárneho“