LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne
Navrhuje sa  uviesť na obale materiálu (podnet), na konci prvého odseku predkladacej správy, v prvej vete III. časti vlastného materiálu číslo uznesenia vlády SR zo 7. januára 2015, ktorým bol Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2010 a jeho realizácia schválený – úloha B.1. uznesenia č. 11/2015.

 Nad rámec pripomienok upozorňujeme na predkladateľom nespôsobený  nesúlad medzi doložkou vybraných vplyvov (bod 9) a stanoviskom Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Podľa vyjadrenia predkladateľa materiál nemá žiaden vplyv na informatizáciu; Komisia konštatuje, že „materiál predpokladá .... pozitívne vplyvy na informatizáciu“...