LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 26 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 26 ods. 1 písm. d) slovo „podozrivej“ nahradiť slovom „pristihnutej“ a slová „vakov a tašiek“ nahradiť slovami „batožiny a iných predmetov“.

Odôvodnenie: Taktiež v navrhovanom znení § 26 ods. 1 písm. c) sa používa slovo „pristihnutej“ pri obmedzení osobnej slobody osoby. Vykonanie prehliadky osobných vecí u každej osoby, ktorá sa rybárskej stráži bude javiť ako podozrivá môže totiž viesť k opakovanému porušovaniu práv občanov. Za určitých okolností by mohla rybárska stráž v intenciách pôvodného návrhu považovať za podozrivú osobu každého, kto sa nachádza v rybárskom revíri s nejakou batožinou. Spomenutý výklad oprávnenia nemožno vylúčiť a z tohto dôvodu je potrebné takýto zásah do osobných práv jednotlivca viazať na pristihnutie pri páchaní protiprávneho konania.
Slová „vakov a tašiek“ nahradiť slovami „batožiny a iných predmetov“, nakoľko navrhované znenie nepostihuje všetky druhy predmetov, kde môže mať osoba pristihnutá pri páchaní protiprávneho konania schované ryby, a to napríklad košík či vrece.

Táto pripomienka je zásadná.