LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4 ods. 6 a poznámke pod čiarou k odkazu 9
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 4 žiadame navrhovaný odsek 6 v znení: „(6) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie9) prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody.10)“  nahradiť nasledovným znením: „(6) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany9) prideliť výkon rybárskeho práva Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.10)“

Zároveň navrhujeme zmeniť poznámku pod čiarou k odkazu 9 nasledovne: 
„9) § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny“

Odôvodnenie:
Žiadame ponechať možnosť pridelenia rybárskeho práva len Štátnej ochrane prírody SR („ŠOP SR“), keďže poznámkou pod čiarou k použitému odkaz 10), použitému v predmetnom ustanovení, je § 65a zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje iba jej pôsobnosť. 
Zároveň v poznámke pod čiarou k odkazu 9 navrhujeme uviesť § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje 5. stupeň ochrany a nie § 17, ktorý upravuje nielen stupne ochrany, ale aj chránený areál, chránenú krajinnú oblasť, chránené vtáčie územie a pod....., nakoľko ponechanie pôvodného znenia by znamenalo veľmi širokú škálu územia, na ktorých by bolo možné prideliť výkon rybárskeho práva ŠOP SR.
Možnosť pridelenia výkonu rybárskeho práva ŠOP SR bude mať negatívny dopad na rybárstvo a možnosť vykonávať rekreačný alebo športový rybolov občanmi SR alebo iných krajín. Zachovanie rekreačného alebo športového rybolovu na základe predloženého návrhu bude tak neisté. Potláča históriu rybárstva, napáda jednotu a súdržnosť SRZ. Športový (rekreačný) rybolov je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou celého odvetia rybárstva. Lov rýb na udicu predstavuje predovšetkým optimálnu formu voľnočasovej aktivity, má významný ekologický aspekt a prínos z hľadiska podporu cestovného ruchu.
Záujmom občanov SR je zachovanie rybárstva, rekreačného a športového rybolovu. Predložený návrh je pre občanov SR - členov SRZ neprijateľný.
Zároveň je potrebné uviesť, že úlohou Slovenského rybárskeho zväzu je v prvom rade zabezpečenie výkonu rybárskeho práva, patriaceho štátu, vo verejnom záujme. Jedná sa o prenesení výkon verejnej správy. Pre efektívne zabezpečovanie tejto úlohy má na to kvalitatívne aj kvantitatívne určený pracovný a odborný aparát, pričom financie čerpá najmä od samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktorých je viac ako 119 500 z toho je vyše 97 600 dospelých, takmer 5 700 členov tvorí mládež od 15-18 rokov a deti je  vyše 16 200 (stav k 31.12.2016), čím tvorí najväčšie združenie občanov v rámci Slovenska.
Slovenský rybársky zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch, zabezpečuje zarybňovanie, ochranu rýb a iných vodných organizmov, zabezpečuje ochranu rybárskeho práva prostredníctvom ustanovených členov rybárskej stráže, ktorých počet je 2300 a sú verejnými činiteľmi, ale finančne sú zabezpečovaní z prostriedkov zväzu, sleduje čistotu vôd, zabezpečuje vydávanie povolení na rybolov a pod., pričom funguje už od roku 1926. Združuje 122 základných organizácií z celého Slovenska, SRZ je významným producentom vlastných násad kaprovitých a lososovitých druhov rýb.
ŠOP SR má inú pôsobnosť a kompetencie, ktoré sú vymedzené napr. vo vodnom zákone, zákone o ochrane prírody a krajiny a pod., pričom jej existencia je len od roku 2000. Pridelenie výkonu rybárskeho práva pod jej záštitu môže mať negatívny dopad na jeho fungovanie, čím sa môže znížiť aj kvalita a kvantita jeho činnosti.
Pridelením výkonu rybárskeho práva tomuto subjektu, ktorého nosnou činnosťou a prioritnou úlohou nie sú vyššie uvedené činnosti, dôjde k roztriešteniu a postupnému zániku uvedených činností, čím sa úplne zanedbá výchova a vzdelávanie detí a mládeže, nielen v oblasti rybárstva, ale aj v spoločenskej a ľudskej oblasti.
Zároveň dňa 18. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na pôde ŠOP SR, na ktorom bolo vydané stanovisko, že požiadavka na výkon rybárskeho práva bude stiahnutá, a zostane v platnosti len 5. stupeň ochrany.