LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 4 žiadame vypustiť odsek 4 a  prečíslovať ostatné odseky.
Odôvodnenie: 
Možnosť pridelenia výkonu rybárskeho práva Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. ako správcovi vodných nádrží a vodných tokov bude mať negatívny dopad na rybárstvo a možnosť vykonávať rekreačný alebo športový rybolov občanmi SR alebo iných krajín. Zachovanie rekreačného alebo športového rybolovu na základe predloženého návrhu bude tak neisté.  Potláča históriu rybárstva, napáda jednotu a súdržnosť SRZ. Športový (rekreačný) rybolov je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou celého odvetia rybárstva. Lov rýb na udicu predstavuje predovšetkým optimálnu formu voľnočasovej aktivity, má významný ekologický aspekt a prínos z hľadiska podporu cestovného ruchu.
Záujmom občanov SR je zachovanie rybárstva, rekreačného a športového rybolovu. Predložený návrh je pre občanov SR - členov SRZ neprijateľný.
Zároveň je potrebné uviesť, že úlohou Slovenského rybárskeho zväzu je v prvom rade zabezpečenie výkonu rybárskeho práva, patriaceho štátu, vo verejnom záujme. Jedná sa o prenesení výkon verejnej správy. Pre efektívne zabezpečovanie tejto úlohy má na to kvalitatívne aj kvantitatívne určený pracovný a odborný aparát, pričom financie čerpá najmä od samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktorých je viac ako 119 500 z toho je vyše 97 600 dospelých, takmer 5 700 členov tvorí mládež od 15-18 rokov a deti je  vyše 16 200 (stav k 31.12.2016), čím tvorí najväčšie združenie občanov v rámci Slovenska.
Slovenský rybársky zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch, zabezpečuje zarybňovanie, ochranu rýb a iných vodných organizmov, zabezpečuje ochranu rybárskeho práva prostredníctvom ustanovených členov rybárskej stráže, ktorých počet je 2300 a sú verejnými činiteľmi, ale finančne sú zabezpečovaní z prostriedkov zväzu, sleduje čistotu vôd, zabezpečuje vydávanie povolení na rybolov a pod., pričom funguje už od roku 1926. Združuje 122 základných organizácií z celého Slovenska, SRZ je významným producentom vlastných násad kaprovitých a lososovitých druhov rýb.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má inú pôsobnosť a kompetencie, ktoré sú vymedzené napr. vo vodnom zákone, zákone o ochrane prírody a krajiny a pod., pričom jeho existencia je len od roku 1997. Pridelenie výkonu rybárskeho práva pod jeho záštitu môže mať negatívny dopad na jeho fungovanie, čím sa môže znížiť aj kvalita a kvantita jeho činnosti.
Pridelením výkonu rybárskeho práva tomuto subjektu, ktorého nosnou činnosťou a prioritnou úlohou nie sú vyššie uvedené činnosti, dôjde k roztriešteniu a postupnému zániku uvedených činností, čím sa úplne zanedbá výchova a vzdelávanie detí a mládeže, nielen v oblasti rybárstva, ale aj v spoločenskej a ľudskej oblasti.
Zároveň dňa 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na pôde SVP, š.p., na ktorom bolo vydané stanovisko, že požiadavka na výkon rybárskeho práva bude stiahnutá.