LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 12
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V odseku 5 je potrebné za slovo „podlieha“ vložiť slovo „správnemu“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 22) slová „Položka 38 zákona“ nahradiť slovom „Zákon“, pretože pojem „poplatok“ je iba zavedenou legislatívnou skratkou pre „správny poplatok“ podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorého prílohou je Sadzobník správnych poplatkov (vrátane položky 38, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo).