LP/2017/732 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....... 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S00018-2017-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/732
Dátum začiatku MPK: 23.10.2017
Dátum konca MPK: 13.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)