LP/2017/729 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-062-709
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zákonom č. 237/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná prevažná časť smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení (ďalej len „smernica MiFID II“). Smernica MiFID II, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorými sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ, L 173, 12.6.2014) v platnom znení (ďalej len „nariadenie MiFIR“) a ďaľšie príslušné delegované a vykonávacie nariadenia Komisie, spoločne označované ako balík MiFID II / MiFIR, sa vzťahujú na trhy s cennými papiermi a miesta obchodovania. Príslušné ustanovenia zákona č. 237/2017 Z.z., nariadenie MiFIR a príslušné delegované a vykonávacie nariadenia Komisie nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018. S ohľadom na navrhovanú účinnosť návrhu opatrenia 3. januára 2018, odôvodnenú potrebou naliehavej novelizácie ustanovení opatrenia č. 16/2007 za účelom zabezpečenia implementácie príslušných ustanovení nariadenia MiFIR
Posledná zmena: 29.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/729
Dátum začiatku MPK: 16.10.2017
Dátum konca MPK: 24.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 24.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 29.12.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 29.12.2017
Ukončenie štádia: 29.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.12.2017
Ukončenie štádia: