LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.10.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok - s upozornením, že zmena určenia orgánov bude mať finančný dopad vyplývajúci zo všeobecného nárastu úloh Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré vo vzťahu k cudzine pôsobí ako ústredný orgán podľa rôznych dohovorov a právnych aktov EÚ. Vzhľadom na uvedené považujeme za nevyhnutné navýšiť finančné prostriedky Centra, za účelom zabezpečenia vykonávania všetkých úloh Centra.