LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.10.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
- predkladateľ v doložke vybraných vplyvov označil čiastočne zabezpečený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale v materiáli chýba analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Žiadam doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, pričom predmetné výdavky žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. V nadväznosti na uvedené je potrebné upraviť doložku vybraných vplyvov. Pripomienka je zásadná.