LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.10.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
- v zmysle čl. 6 ods. (2)  písm. d/ Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR žiadam upraviť  text aby bolo zrejmé v čom je zmena oproti pôvodnému uzneseniu vlády. Návrh neobsahuje presné údaje znenia pôvodného uznesenia a zároveň obsahuje text, ktorý nie je v súlade s navrhovanou zmenou. V texte uvedený „predkladateľ“ nie je v súlade ani s pôvodným znením ani s novým návrhom. Napríklad uznesenie vlády, všeobecne, neobsahuje číslo úlohy , obsahuje bod uznesenia. Preto text na prvej strane vlastného  materiálu  žiadam  zosúladiť  s časťou  5  Metodického  pokynu  na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.