LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.10.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády v bode C.1. navrhujeme „podľa bodu A.1. a B.1.“ nahradiť „podľa bodov A. a B.“ nakoľko v súlade s čl. 44 a 45 dohovoru sa Stálemu Byru Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného oznamuje určenie orgánov i podľa čl. 33 Dohovoru.