LP/2017/708 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 491/2017-100
Podnet: Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017
ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 184
15. 7. 2017).
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o návrh predkladaný mimo PLÚ z dôvodu naliehavosti termínu pre transpozíciu.
Posledná zmena: 20.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/708
Dátum začiatku MPK: 03.10.2017
Dátum konca MPK: 11.10.2017
Novelizované predpisy: 199/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)