LP/2017/700 Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky (Správa o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 10221/2017/SV/75048-M
Podnet: Na základe zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/700
Dátum začiatku MPK: 09.10.2017
Dátum konca MPK: 20.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 12.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 09.10.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.10.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)