LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 15.02.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami je komplexný nástroj prevencie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami. Týka sa všetkých subjektov, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami bez ohľadu na ich veľkosť. Preto je nutné zabezpečiť, aby boli jeho požiadavky efektívne a spravodlivé bez výnimky pre všetkých. Zároveň by implementácia Protokolu nemala byť zbytočnou záťažou pre tie subjekty, ktoré okrem tabakových výrobkov obchodujú aj s inými komoditami (napr. hypermarkety, veľkosklady a dopravné spoločnosti).

Je dôležité, aby do procesu prípravy pozmeňovacích úprav národnej legislatívy, ktoré sú nutné na implementáciu Protokolu, boli zapojení experti Slovenskej republiky na nelegálny trh z colných orgánov, policajných zložiek, finančnej správy a príslušných ministerstiev. Členovia Tabakovej sekcie SZZV sú pripravení sa zúčastniť na diskusiách o potrebných zmenách slovenskej legislatívy aby národná implementácia Protokolu priniesla čo najefektívnejšie výsledky.

Požiadavky Protokolu na sledovanie a zisťovanie (Track&Trace) sú významným prostriedkom na prevenciu nelegálneho trhu, zároveň by však mali byť realistické a primerané z hľadiska technologických možností výroby a zachovania práv duševného vlastníctva. Slovenské orgány by mali dohliadnuť na to, aby boli požiadavky na sledovanie a zisťovanie univerzálne a objektívne, rešpektovali  doterajšie skúsenosti tabakových výrobcov s technológiami T&T a pravidla voľného trhu a hospodárskej súťaže.  Všetky opatrenia, ktoré postupne vzniknú ako následok   implementácie Protokolu musia mať jediný cieľ – elimináciu nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami. Treba si uvedomiť, že necitlivé zavedenie požiadaviek by mohlo spôsobiť problémy v legálnom predaji bez potrebnej prevencie nelegálneho trhu. Napríklad Protokol požaduje reguláciu nelegálneho internetového predaja, ale nie úplné zastavenie legálnych aktivít.

V súvislosti s prebiehajúcim pripomienkovým konaním MF SR na pristúpenie k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami   by sme chceli upozorniť, že  navrhovaný termín 30.9.2017 na zabezpečenie zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov s protokolom po nadobudnutí jeho platnosti prakticky nevykonateľný a navrhnúť jeho posunutie až po nadobudnutí platnosti Protokolu na medzinárodnej úrovni, ako aj účinnosti príslušných právnych aktov EÚ. Ako sa uvádza v predkladacej správe, protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď bude do depozitára OSN uložená 40. ratifikačná listina, pričom do dnešného dňa protokol ratifikovalo 25 štátov. Pre splnenie požiadaviek Protokolu na sledovanie a zisťovanie (Track&Trace) je tiež nevyhnutné vyčkať na účinnosť vykonávacích predpisov k článkom 15 a 16 Smernice 2014/40/EU o tabakových výrobkoch.