LP/2017/678 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Štát
Ústava, ústavné zákony
Medzinárodné právo verejné
Správne právo
Štátna správa
Územná samospráva
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 49891/2017/110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/678
Dátum začiatku MPK: 20.09.2017
Dátum konca MPK: 10.10.2017
Novelizované predpisy: 211/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)