LP/2017/671 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k: všetkému
Dátum vytvorenia: 10.10.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
v §4 ods (1) odstrániť „alebo fyzická osoba podnikateľ”
fyzická osoba nebude vedieť zdokladovať použitie svojho príjmu (platu, zisku) na spoločenskoprospešný cieľ a budú problémy s ochranou osobných údajov.

§6 ods (2) nový bod „m) plní ďalšie podmienky stanovené všeobecne záväzným predpisom“
v blízkej budúcnosti sa nájdu možnosti ako obchádzať duch tohto zákona a zároveň dodržať jeho literu. odvolávka na vyhlášku umožní pružne reagovať na tieto nové informácie.

§12 ods (2) doplniť odvolávku na zákonník práce §12 (1), že pojem zamestnanec je podľa tohto zákona (a nie podľa zákona o sociálnom poistení, kde veľká časť znevyhodnených osôb nie sú zamestnanci)

§12 ods (2) zmeniť na  „
    a) najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov a najmenej 30 % mzdových nákladov je za znevýhodnené osoby,
    b) najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov a najmenej 30 % z mzdových nákladov je za zraniteľné osoby alebo
    c) najmenej 40 % znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov a zároveň 40 % mzdových nákladov je za znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.“
Zavedenie minimálneho podielu mzdových nákladov odstráni jednoduchšie formy obchádzania zákona (polovičné úväzky, PN, …). 

§12 ods (4) zmeniť na „Spôsob a lehoty na odobratie štatútu r.s.p. v dôsledku porušenia povinností v odseku (2) stanový všeobecne záväzný právy predpis.“

§16 odsek (1) nová veta: „Výročná správa je súčasťou registra sociálnych podnikov.“

§16 nový odsek (6): „Registrovaný sociálny podnik predkladá správy v minimálne štvrťročnej periodicite, ktoré obsahujú minimálne nasledovné údaje za dané obdobie: celkové výnosy, celkové náklady, mzdové náklady, mzdové náklady zraniteľných zamestnancov, mzdové náklady znevýhodnených zamestnancov, náklady na odpisy, ostatné náklady. Spôsob, lehoty a sankcie za nedodanie správy určí všeobecne záväzný právny predpis. Všetky správy zverejní ministerstvo ako open data a sú súčasťou registra sociálnych podnikov.“

predkladanie pravidelných správ, ako jednoduchého výstupu z účtovníctva, umožní včasné odhalenie obchádzania zákona ako je napríklad neprimerane vysoké outsourcovanie služieb.

§28 odsek (2) 
do bodu a) na koniec „, webstránku a emailovú adresu“
nový bod: „i) ďalšie informácie podľa uváženia sociálneho podniku“

§25 odsek (5) sa mení „na informačné účely“ na „na právne účely“ a na koniec vety sa dopĺňa „ako open data“.

v Článku XIV sa v novelizovanom  §53f sa mení prvá veta v odseku (2) na „Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti integračného podniku.“ a vypúšťa sa odsek (5).
vyjasnenie faktu, že tento príspevok je automatický, bez akéhokoľvek schvaľovania úradom práce.


v Článku XXIII sa dopĺňa nový bod novelizujúci zákon o verejnom obstarávaní:
doplniť § 38 nový bod 14) znie „Verejný obstarávateľ môže v podmienkach účasti určiť, akú sumu musí dodávateľ vykázať ako mzdové výdavky znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa osobitného predpisu (zákon o sociálnej ekonomike). Všeobecne záväzný predpis určí spôsob tohto vykazovania, sankcie za porušenie tejto podmienky a podmienky za akých môže túto povinnosť presunúť na subdodávateľov.“
umožnenie robiť sekundárne sociálne verejné obstarávanie – napr. sociálne aspekty pri výstavbe diaľnic v hladových dolinách.