LP/2017/666 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:

Odporúčam predkladateľovi doplniť do stanoviska SR požiadavku na zapracovanie pojmu „agresívne daňové plánovanie“ a transparentnejšie definovať pojem „sprostredkovateľ“, aby bolo zrejmé, ktorá osoba je týmto pojmom dotknutá. 

Odôvodnenie:
I napriek tomu, že predkladateľ v návrhu Riadneho predbežného stanoviska konštatuje, že nie je potrebná definícia pojmu  „agresívne daňové plánovanie“ som toho názoru, že správne definície pojmov prispievajú k správnej aplikácii zákona v praxi.