LP/2017/666 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:

Odporúčam predkladateľovi, aby použil aktuálny vzor riadneho predbežného stanoviska, ktorý je účinný od 1. apríla 2016. Aktuálny vzor je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty a taktiež na stránke http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-197644?prefixFile=m_ (rokovania vlády SR).

Odôvodnenie: 
Forma predmetného riadneho predbežného stanoviska nie je v súlade s účinným znením Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76 z 24. februára 2016).