LP/2017/664 Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K časti 3 „Úlohy aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 podľa jednotlivých rezortov“ 
Navrhujeme v bode 3.3 na strane 17 upraviť text vo vete „Zistené porušenia riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v spolupráci s finančnou správou.“ nasledovne „Zistené porušenia riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. v spolupráci s finančnou správou).“, nakoľko nie všetky zistené porušenia je potrebné riešiť v spolupráci s finančnou správou.