LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu

V bode 25 písmene b) navrhujeme vetu „Elimináciu činnosti ozbrojených síl protivníka, pôsobiacich na území Slovenskej republiky a v národnom kybernetickom priestore.“ nahradiť vetou „Elimináciu činnosti protivníka pôsobiaceho na území Slovenskej republiky a v národnom kybernetickom priestore.“.

Odôvodnenie:

V praxi je ťažko predstaviteľné, ako by prebiehala identifikácia ozbrojených síl protivníka, preto navrhujeme v prípade národného kybernetického priestoru nerozlišovať, či ide o činnosť ozbrojených zložiek protivníka, keďže v každom prípade je cieľom eliminovať činnosť protivníka na území Slovenskej republiky a v národnom kybernetickom priestore.