LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V časti B.  BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE navrhujeme do bodu č. 5.,  za odstavec, označený písmenom m. doplniť ďalší odstavec označený písmenom n. v znení:
„ n.         pokračujúce klimatické zmeny a z toho vyplývajúci nárast vzniku živelných pohrôm a katastrof.“
 
V časti F.   SPÔSOBILOSTI A ZLOŽENIE SÍL navrhujeme v bode číslo 29. upraviť 3. vetu tak, aby jej znenie bolo nasledujúce: 
„Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú disponovať jedným tankovým práporom, interoperabilným s koaličnými silami NATO, ako aj s jednotkami bojových skupín EÚ.“