LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh na úpravu čl. 49 Vojenskej stratégie Slovenskej republiky:
Za druhú vetu článku navrhujeme vložiť vetu v znení: "Súčasťou systému vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov je aj vzdelávanie a príprava na vybraných vysokých školách v Slovenskej republike."
Celé znenie článku 49 bude: 
Najdôležitejším zdrojom ozbrojených síl Slovenskej republiky je vysoko motivovaný, fyzicky zdatný, psychicky odolný, odborne pripravený, interoperabilný, sociálne, mravne, intelektuálne a kultúrne vyspelý personál. V personálnej oblasti budú vytvorené podmienky pre získavanie, udržanie, stabilizáciu a motiváciu kvalitného, vzdelaného, vycvičeného a jazykovo zdatného personálu pre dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne operačnej spôsobilosti jednotiek a veliteľstiev. Súčasťou systému vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov je aj vzdelávanie a príprava na vybraných vysokých školách v Slovenskej republike. Rozvoj ľudských zdrojov bude zabezpečovaný najmä prostredníctvom moderného a adaptabilného vzdelávania, výcviku v podmienkach podobným bojovému nasadeniu, využívajúc moderné a  inovatívne metódy vzdelávania a výcviku. Pre realizáciu vyššie uvedených cieľov budú vyčlenené dostatočné zdroje zabezpečujúce atraktívnosť vojenského povolania a konkurencieschopnosť štátnej služby profesionálnych vojakov na trhu práce. Pri bezprostrednej hrozbe ozbrojeného útoku a pri ozbrojenom útoku sa kapacity ľudských zdrojov doplnia prostredníctvom mobilizácie. K zabezpečeniu dostatočnej tvorby záloh budú vytvárané vhodné podmienky, najmä realizáciou projektov aktívnych záloh a formou dobrovoľnej vojenskej prípravy.