LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
v 6. odseku,  v znení „V súvislosti s nízkou úrovňou hrozieb a rizík na úseku obrany štátu v minulosti, angažovaním sa Slovenskej republiky v podpore mieru, bezpečnosti a stability vo svete a získaním zmluvných garancií v oblasti obrany členstvom v NATO a EÚ sa posilnil pocit bezpečnosti občanov a spoločnosti ale zároveň sa oslabila pozornosť venovaná obrane Slovenskej republiky. Dlhodobý nedostatok zdrojov a ich prednostné využívanie na zabezpečenie plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky viedli k zaostávaniu tvorby a rozvoja kapacít potrebných na zaručovanie jej vlastnej obrany a k znižovaniu obranyschopnosti Slovenskej republiky“, 
navrhujeme preformulovať na: „V súvislosti s absenciou bezprostrednej hrozby ozbrojeného konfliktu v minulosti a získaním zmluvných garancií v oblasti obrany členstvom v NATO a EÚ sa posilnil pocit bezpečnosti občanov a spoločnosti, ale zároveň sa oslabila pozornosť venovaná obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky. Pocit bezpečnosti sa premietol aj do znižovania  výdavkov na obranu, ktoré postupne dosiahli kritickú úroveň postačujúcu len za zabezpečenie najdôležitejších priorít, vrátane účasti v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Zaostávala tvorba a rozvoj kapacít, čo viedlo k znižovaniu obranyschopnosti SR“.
Odôvodnenie: Za hlavné príčiny posilnenia pocitu bezpečnosti považujeme predovšetkým absenciu hrozby priameho ozbrojeného konfliktu vo vzťahu k SR, resp. v Európe a nesprávne vnímanie účasti SR v systéme kolektívnej obrany NATO. Dôsledkom tohto pocitu bolo postupné znižovanie výdavkov na obranu, umocnené aj ekonomickou krízou v roku 2007. Vyčleňovanie zdrojov na zabezpečenie primeranej účasti v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v nepomernej časti k ostatným výdavkom nebolo príčinou, ale len prejavom výrazne zníženého rozpočtového rámca. SR sa aj v budúcnosti bude primerane podieľať na operáciách MKM a navrhovaný text lepšie vyjadruje, že SR nepovažuje účasť v operáciách za obmedzujúci faktor rozvoja potrebných spôsobilostí. Účasťou v medzinárodných operáciách Slovenská republika zvyšuje úroveň spôsobilostí OS SR (v personálnej a technickej oblasti) ako aj úroveň interoperability so spojencami a partnermi. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.