LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ABSD (Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V článku 45 upraviť prvú vetu:
Na skvalitnenie včasnej identifikácie a analýzy hrozieb a rizík na úseku obrany štátu bude SR implementovať prístup zdieľania informácii, systémovo usporiada vzájomné zdieľanie informácií medzi odbornými prvkami, ktoré plnia úlohy v tejto oblasti, a postup pri ich predkladaní príslušným ústavným orgánom  a štátnym orgánom Slovenskej republiky na prijatie adekvátnych rozhodnutí. 
Zdôvodnenie:
Podstatou prístupu zdieľania informácii je umožnenie prístupu k informáciám všetkým relevantným účastníkom. Zdieľanie informácii nie je výmena informácii. Pri výmene informácii dochádza k vzájomného poskytovaniu informácii výmenou. Zdieľanie informácii znamená sprístupnenie informácii pre všetkých stanovených užívateľov. Zdieľanie informácii /infomation sharing/ je významnou súčasťou prístupu k práci s informáciami v NATO a EÚ. Preklad anglického termínu „sharing“ ako „výmena“ je zavádzajúci a nevystihuje obsah pojmu „sharing“. Význam a využívanie prístupu zdieľania informácii  vyjadrujú aj dokumenty NATO a EÚ, ako napríklad:  Strategická koncepcia NATO (2010), komuniké  Varšavského summitu NATO (2016), Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (2016) - ktoré Slovensko schválilo a ktoré by malo aplikovať v praxi. Aj na Slovensku je potrebné implementovať prístup zdieľania informácii, vrátane legislativných, technických a organizačných podmienok jeho používania.