LP/2017/635 Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 2.0)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: IROP-2017-857/3264-25
Podnet: na základe rozhodnutia EK prostredníctvom Oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu [COM(2016) 311 final] podľa článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z legislatívnych predpisov EÚ
Posledná zmena: 21.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/635
Dátum začiatku MPK: 30.08.2017
Dátum konca MPK: 06.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2017
Ukončenie štádia: 30.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 14.09.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)