LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k: bod 25 (§25 ods. 2)
Dátum vytvorenia: 07.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 25 navrhujeme vypustiť pojem "zmena pohlavia"
Odôvodnenie: 
Navrhovaná zmena nijako nie je odôvodnená v dôvodovej správe k predloženému predpisu. Navrhovaný § 25 ods. 2 Vyhlášky v časti „zmena pohlavia“ nie je súladný so zákonom 154/1994 Z. z. o matrikách. Podzákonný predpis, ktorým je vyhláška, nemôže ustanovovať  inštitút nad rámec zákonnej úpravy. Pokiaľ neexistuje riadna právna úprava na úrovni zákona o matrikách prípadne súvisiacich zákonov, nie je možné v právnom poriadku vykonať zmeny v podzákonných predpisoch a to ani v prípade, že v praxi existujú nezrovnalosti vzhľadom na neúplnú alebo nekompletnú zákonnú úpravu.
Podľa § 2 Zákona o matrikách, „matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb“. Zákon o matrikách nepozná inštitút zmeny pohlavia na rozdiel od zmeny mena a priezviska či osobného stavu. 
Do matriky sa zapisujú skutočnosti, o ktorých sa štát rozhodol ich do matriky zapisovať a sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach zákona o matrikách. Jedným z týchto zapisovaných údajov je "pohlavie dieťaťa", ktoré sa zapisuje pri narodení dieťaťa do knihy narodení; pri úmrtí do knihy úmrtí.
V zmysle § 19 Zákona o matrikách rodný list okrem iných informácií obsahuje uvedenie "pohlavie dieťaťa" a rovnako aj úmrtný list.
Zmeny či opravy v zapísaných údajoch v rodnom alebo úmrtnom liste je možné vykonať len na základe § 26 Zákona o matrikách "Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak."
Podľa § 16 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z. zmena zápisu sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby, a to na základe verejnej listiny.
Podľa § 25 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z  V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu.
Podľa § 9 ods. 1 Zákona o matrikách matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. 
Zákon o matrikách nepredpokladá zmenu niektorých údajov (ak nešlo o chybný zápis), ktoré vedie matrika, a jedným z týchto údajov je aj pohlavie pri narodení (napr. ani dátum narodenia nemožno svojvoľne zmeniť; iba opraviť, ak išlo o chybu). Štátna matrika vedie údaj o pohlaví dieťaťa pri narodení, nie údaj o neskoršej poruche sexuálnej identity, teda nespokojnosť s pohlavím zisteným pri narodení dieťaťa. 
V prípade medicínskych prekážok určenia pohlavia pri narodení dodatočne matrika môže vykonať opravu pôvodne chybne zadaného údaju, a to podľa lekárskeho posudku. V prípade, že by sa počas života, aj v dospelosti, zistilo, že pohlavie bolo chybne zadané, tak matrika vykoná opravu (nie zmenu) v súlade so súčasným právnym stavom.
Osoby, ktoré prešli psychologickou, či medicínskou zmenou z vlastného rozhodnutia, vystupujú navonok deklaratórne pred štátnymi orgánmi (prostredníctvom občianskeho preukazu, rodného čísla a mena) ako druhé pohlavie, s ktorým sa identifikovali a tieto údaje majú zapísané v príslušných registroch. Aj napriek deklarovaniu nejakého stavu navonok však nedôjde k zmene obsahu stavu, teda že jedinec sa narodil s nejakým pohlavím a tento údaj musí matrika viesť od narodenia až po smrť človeka z dôvodu verejného záujmu a právnej istoty. Ak ide o nezrovnalosť v registroch ohľadne rodného čísla, mena, priezviska a pohlavia, ktoré má osoba zapísané jednak v občianskom preukaze a iné údaje v rodnom liste, je potrebné, aby táto situácia bola adekvátne riešená na úrovni zákona. Súčasnou zmenou vyhlášky bez zákonnej úpravy dochádza k ešte neprehľadnejšiemu právnemu stavu. Ak by malo na základe zmeny občianskeho preukazu, ktorým sa osoba preukazuje k určitému okamihu, dochádzať k zmene rodného listu v časti pohlavie dieťaťa pri narodení, pre určité právne situácie pre štátne orgány dôjde k stavu právnej neistoty.
Pre štátne orgány a pre určité právne situácie je potrebné poznať pohlavie pri narodení dieťaťa zapísané v rodnom liste pri narodení. Samotný rozdielny údaj v občianskom preukaze nespôsobuje nezrovnalosť, keďže ide o dva rôzne údaje – pohlavie pri narodení a aktuálna identifikácia s iným pohlavím na základe diagnózy F64.
Nakoľko s údajmi v rodnom liste ohľadne pohlavia právny poriadok spája v určitých prípadoch právne dôsledky resp. osobitné postavenie. Napr. § 82 ods. 1 Zákona o rodine deklaruje, že "matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila". Nie je možné pre účely následkov zákona do rodného listu osoby so ženskými reprodukčnými orgánmi zapísať s trvalou platnosťou, že je muž, a následne vyhlásiť, že táto osoba nie je matkou, ale otcom dieťaťa (a to bez ohľadu na súčasnú medicínsku prax). S tým následne súvisia aj ďalšie právne kroky, ako je napríklad určenie otcovstva či materstva, či iné právne inštitúty.  Ďalej napríklad zaradenie žien do výkonu väzby alebo trestu, materský príspevok ktorý patrí žene; ochrana zdravia účastníkov (žien) výskumu, pre niektoré ustanovenia príspevku na opatrovanie a podobne. Rovnako môže ísť o údaje potrebné pre orgány činné v trestnom konaní, biometrické údaje v národných či medzinárodných databázach, cez ktoré si príslušné orgány môžu krížovo overovať identitu s databázami napojenými na matriku a tieto orgány musia mať skutočné informácie. Rovnako štát musí pamätať na verejný záujem a zabrániť možnému zneužitiu takéhoto inštitútu cez neúplnú právnu úpravu, pre prípadné získanie novej identity pre človeka, ktorý chce zakryť svoju minulú trestnú činnosť.
Čo sa týka samotného zapisovania do stĺpca 6, toto nie je právne možné, nakoľko to nie je súladné s ďalším textom vyhlášky.
Podľa § 16 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z zmena zápisu sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby, a to na základe verejnej listiny.
Podľa § 25 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z  
"V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu." Teda stĺpec 6 obsahuje zmeny podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu
Teda zmena pohlavia na základe lekárskeho potvrdenia o diagnóze F64 nesmie byť zapísaná do stĺpca 6, nakoľko tam sa zapisujú zmeny iba na základe rozhodnutia štátnych orgánov.  
V prípade že zákonodarca chce zaviesť v rodnom liste resp. elektronickej matrike údaj pre zapisovanie diagnózy F64, musí tento stav zabezpečiť v zákone o matrikách (nie v podzákonnom predpise) a musí ho zabezpečiť tak, aby v právnom poriadku nespôsoboval vnútorné rozpory (vyššie uvedené príklady),  prípadne nespôsoboval ohrozenie pre verejný poriadok a bezpečnosť.