LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 06.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh odporúčam zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad  v čl. I bode 25 § 25 ods. 1 a v bode 34 § 30 ods. 4 vypustiť slovo „najmä“) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len  „príloha LPV“) (napríklad názov vyhlášky zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v úvodnej vete vyhlášky vypustiť legislatívnu skratku ako nadbytočnú, v čl. I bode 1 § 1 ods. 2 úvodnej  vete za slová „ods. 2“ vložiť  slová „druhej vete“ a v bode 30 § 29 ods. 2 úvodnej vete za slová „ods. 2“ vložiť slová „prvej vete“, bod 32 zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy LPV).