LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: článku I, bodu 28
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu dosiahnutia súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi v úvodnej vete vypustiť slovo „nový“ (viď bod 34.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky).
Súčasne z dôvodu precizovania textu odporúčame predkladateľovi vložiť slovo „dieťaťa“ za slovom „narodenia“, resp. vložiť slovo „jeho“ za slovami „odo dňa“.