LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: článku I, bodu 24
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu dosiahnutia súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi v úvodnej vete vypustiť písmeno „V“ a v poznámke pod čiarou doplniť na konci slová „v znení neskorších prepisov“ z dôvodu, že zákon č. 382/2004 Z. z. bol viackrát novelizovaný.