LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: článku I, bodu 11
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z  dôvodu dosiahnutia lepšej zrozumiteľnosti textu odporúčame predkladateľovi doplniť na konci vety (za slovom „obce“) slová „platným v čase zápisu matričnej udalosti do matriky; v odôvodnených prípadoch sa v poznámke môže uviesť pôvodný názov obce, kde matričná udalosť nastala“, alebo slová s obdobným významom. Predkladateľ síce vysvetľuje v odôvodnení k uvedenému novelizačnému bodu čo je cieľom vypustenia slov „platným v čase keď nastala matričná udalosť“, avšak svoj zámer nepretavil do dikcie. Navyše, po vypustení uvedených slov sa veta v § 12 javí byť ako nedokončená.