LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 28
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v čl. I bode 28 znenie navrhovaného § 28a nahradiť znením:
㤠28a
 Ak si rodič do dvoch mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa neprevezme rodný list napriek výzvam a predvolaniu zo strany matričného úradu, matričný úrad oznámi 
túto skutočnosť príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
Zároveň odporúčame zvážiť skrátenie uvedenej dvojmesačnej lehoty neprevzatia rodného listu dieťaťa.
Odôvodnenie: Z dôvodu potreby vecnej a formulačnej úpravy predmetného ustanovenia.