LP/2017/589 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7437/2017-9
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/589
Dátum začiatku MPK: 04.08.2017
Dátum konca MPK: 24.08.2017
Novelizované predpisy: 442/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

364/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 04.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2017
Ukončenie štádia: 24.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)