LP/2017/564 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: §34 Zakázané činnosti
Dátum vytvorenia: 09.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplniť ods. 7
(7) Rádioaktívny odpad, ktorý sa nevyprodukoval v Slovenskej republike, je zakázané 
a) spaľovať,
b) spracovávať alebo upravovať postupom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia.

Odôvodnenie: Doplnením ods. 7 v § 34 chceme docieliť, aby sa na Slovensko nedovážalo veľké množstvo rádioaktívneho odpadu, aby nebolo jednoduché získať povolenie na dovoz takéhoto odpadu. V zákone č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) sa povolenie na dovoz rádioaktívneho odpadu zameriava viac na splnenie lehôt, doloženia obsahu žiadostí – administratívna stránka, ale aké sú stanovené podmienky na ochranu ? Vystavujeme sa riziku, že si ďalšie členské štáty EÚ urobia zo Slovenska odpadové hospodárstvo. V danom prípade musia ekonomické záujmy ustúpiť  ochrane životného prostredia SR a ochrane zdravia našich obyvateľov. Nemôžeme dopustiť, aby Taliani, Nemci, Francúzi .... a ďalšie štáty si chránili svoje územia a obyvateľov na úkor Slovákov a Slovenska ! Ako aktuálny príklad môžeme uviesť rozdiel v kvalite potravín, ktoré sa dovážajú do „ostbloku“ a tých, ktoré sa predávajú v starých krajinách únie. Je našou povinnosťou chrániť si krajinu pre ďalšie generácie. Máme bohaté zásoby pitných a minerálnych vôd, za pár rokov bude táto strategická surovina nad zlato a neuváženými krokmi by hrozilo jej znehodnotenie. Sme svedkami znehodnotenia spodných vôd vo Vrakuni vplyvom skladovania toxických látok, vidíme koľko nás bude stáť odstránenie týchto dôsledkov. 
Pri znehodnotení vôd a celkovo životného prostredia sa bavíme o desiatkach ba stovke rokov.
Už v súčasnosti v porovnaní s okolitými krajinami sa naši obyvatelia dožívajú nižšieho veku v zdraví. Jedným z dôvodov je aj stav životného prostredia.
Nie je možné zaručiť aký rádioaktívny odpad by bol k nám skutočne dovezený – zloženie, druh.... Preto sa musia určiť jednoznačné zákonné pravidlá pre jeho ďalšie spracovanie, úpravu a nakladanie. 
Veľmi vážne riziko môže predstavovať preprava rádioaktívneho odpadu prostredníctvom  železničnej dopravy alebo kamiónov pri našej nedostatočnej, nekvalitnej a prehustenej cestnej sieti. Havárie kamiónov sú na dennom poriadku, čo v prípade prevozu rádioaktívneho odpadu predstavuje všeobecné ohrozenie obyvateľov. 
Slovensko je krásna, malá krajina, ale je naša a je našou povinnosťou ju chrániť pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. 

Našou prvoradou povinnosťou je Smernice EÚ implementovať do právneho systému SR spôsobom, ktorý zároveň garantuje oprávnenú ochranu národných záujmov a osobitne ochranu zdravia jej obyvateľov.