LP/2017/563 Národná správa Slovenskej republiky spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4312/2017
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 392/2015 zo dňa 8. júla 2015
bod B.1.
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/563
Dátum začiatku MPK: 19.07.2017
Dátum konca MPK: 01.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia: 19.07.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia: 01.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 04.09.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)