LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: Čl. I § 24
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zmierniť navrhované predpoklady odbornej spôsobilosti na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.
Odôvodnenie: Požiadavku odbornej spôsobilosti v rozsahu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a zároveň vykonávanie praxe v odbore po dobu najmenej piatich rokov nielen pre subjekty poskytujúce odbornú pomoc obetiam, no tiež pre všetky fyzické osoby, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať alebo iné fyzické osôb v inom zmluvnom vzťahu, ktoré poskytujú alebo budú poskytovať odbornú pomoc obetiam, považujeme za neadekvátnu a kontraproduktívnu. 
Takto nastavená podmienka vyraďuje z možnosti poskytovať odbornú pomoc obetiam nielen mnohé subjekty poskytujúce alebo zabezpečujúce pomoc a podporu obetiam (ako sú definované v ust. § 2 písm. j) navrhovaného zákona, teda aj mimovládne neziskové organizácie), vrátane existencie funkčných právnych kliník pri vysokých školách. Takto navrhnutá právna úprava rozhodne neprispieva k rozširovaniu podpory a ochrany obetí trestných činov, ani k zvyšovaniu úrovne právneho vzdelávania a dostupnosti právnej ochrany. Dokonca je možné odôvodnene predpokladať, že takáto úprava výrazne poškodí subjekty poskytujúce pomoc obetiam, ktoré sú dlhodobo etablované. 
Poskytovanie odbornej pomoci v zmysle navrhovaného zákona nespočíva len v zastupovaní pred súdom, resp. zastupovaní pri uplatňovaní práv obete, v ktorom prípade sú požiadavky na odbornú spôsobilosť oprávnené, no týka sa aj iných foriem, ako napríklad informovania obetí v zmysle § 4 ods. 2 navrhovaného zákona alebo poradenstva týkajúceho sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácie, zastrašovaniu a pomste (§ 5 ods. 2 písm. e) navrhovaného zákona). Na poskytovanie takýchto foriem odbornej pomoci nie je nevyhnutne potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a zároveň vykonávanie praxe v odbore po dobu najmenej piatich rokov. Dlhodobo overená prax subjektov poskytujúcich takúto formu odbornej pomoci z prostredia mimovládnych organizácií ako aj z akademickej pôdy toto potvrdzujú a sú odpoveďou na dlhodobú spoločenskú objednávku. Uvedené je potvrdené aj špeciálnou právnou úpravou ochrany obetí domáceho násilia, kde exaktne môžu mimovládne organizácie poskytovať právnu pomoc.
Ak je úmyslom zákonodarcu v čo najväčšej miere chrániť a podporiť obete trestných činov, považujeme za potrebné ustanovenie upraviť takým spôsobom, aby poskytovanie odbornej pomoci v zmysle navrhovaného zákona bolo otvorené čo najširšiemu okruhu potenciálnych poskytovateľov.