LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: k čl. III bod 13 a 14 (§232 ods. 3 a §232 ods. 8)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ponechať pôvodné znenie. 

Odôvodnenie: 

Podmienenie dohody o vine a treste uzavretím dohody o náhrade škody narúša účel inštitútu dohody o vine a treste. V praxi nebude jednoduché uzavrieť dohodu aj o náhrade škody, pretože si poškodený bude môcť uplatňovať nereálnu výšku nemajetkovej ujmy (neoprávnený nárok) s ktorou sa nestotožní obvinený a tak sa úplne zablokuje inak dôvodné konanie o dohode o vine a treste, nehovoriac o priestore na iné obštrukcie. Máme za to, že navrhovanou novelizáciou Trestného poriadku by dochádzalo k zníženému počtu uzatvorených dohôd o vine a treste, pričom zo štatistických údajov vyplýva, že aj za súčasného stavu nie je počet uzatváraných dohôd o vine a treste v súlade s účelom, za ktorým bol predmetný inštitút do slovenského právneho poriadku zakotvený.