LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 15. K čl. I § 4 ods. 7
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme bližšie špecifikovať orgány verejnej moci, ktoré budú mať povinnosť poskytnúť informácie obeti pri prvom kontaktne (napríklad zdravotnícke zariadenia). Navrhované znenie ďaleko prevyšuje účel a cieľ sledovaný smernicou, ktorá túto povinnosť v čl. 4 viaže len na príslušné orgány. Nemožno od všetkých orgánov verejnej moci požadovať, aby obete, ktoré sa na nich obracajú písomnými alebo ústnymi žiadosťami, oboznamovali s kontaktnými údajmi o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, respektíve zisťovali, či im tieto neboli poskytnuté skôr. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.