LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu je označený rozpočtovo zabezpečený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“)  tabuľke č. 1 je vyčíslený rozpočtovo nekrytý vplyv v sume 500 000 eur ročne; v analýze vplyvov časti 2.1.1. sa uvádza, že finančné krytie návrhu je čiastočne zabezpečené v rozpočte kapitoly MS SR  a časť je uplatňovaná v rámci prioritných výdavkových titulov v rámci návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020. Keďže príprava návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 v súčasnosti stále prebieha, nie je možné akceptovať navrhovaný spôsob financovania. Žiadam preto predmetné výdavky súvisiace s realizáciou návrhu zabezpečiť v rámci limitov výdavkov kapitoly MS SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. 

 Upozorňujem, že uvedené pripomienky boli  uplatnené v rámci predbežného pripomienkového konania, avšak návrh na medzirezortné pripomienkové konanie bol predložený pred oficiálnym  ukončením predbežného pripomienkového konania.

 Na základe vyššie uvedeného žiadam návrh predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.