LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 2 písm. i)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
14. Znenie § 2 písm. i) vykazuje viaceré nedostatky, na ktoré sme už upozorňovali v pripomienkach k písmenu b) bod 1. Nepovažujeme za správne definovať pojem „ujma na zdraví“, o to viac, že v existujúcom systéme trestného práva pôsobí veľmi zmätočne. Zbytočne duplicitne vymedzuje pojem ujmy na zdraví  tak, ako ho definuje Trestný zákon (ublíženie na zdraví a ťažká ujma na zdraví), ignoruje však akúkoľvek ujmu na zdraví nenapĺňajúcu ešte pojem ublíženia na zdraví a nesprávne subsumuje pojem „smrť“ pod pojem „ujma na zdraví“. Ujma na zdraví môže byť spôsobená len žijúcej fyzickej osobe. Aj Trestný zákon v § 142 výslovne odlišuje pojem „ujma na zdraví“ a „smrť“. Ďalej ustanovenie § 2 písm. i) za ujmu na zdraví považuje aj morálnu ujmu, ktorú však návrh zákona nie vždy pod tento pojem subsumuje (pozri znenie písmena d)). Dokonca pod pojem ublíženie na zdraví nesubsumuje ani pojem smrť (tiež v písmene d)). Znenie písmena i) vnáša zmätočnosť do výkladu pojmu „ublíženie na zdraví“ v systéme trestného práva, preto je potrebné ho vypustiť a rešpektovať logickú štruktúru zavedených právnych pojmov.