LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
11. K § 2 písm. d) uvádzame, že návrh zákona používa pojem „úmyselný násilný trestný čin“. Právny poriadok daný pojem nevymedzuje, preto nie je zrejmé, či ide o trestné činy spáchané násilím, či o trestné činy, ktoré už svojou povahou sú násilné. Zrejme však pôjde o akýkoľvek trestný čin, ktorého dôsledkom je ujma na zdraví alebo smrť, ako sa to dá vyvodiť z ustanovenia písmena d). Z tohto dôvodu navrhujeme v ustanovení písmena d) vypustiť za slovom „úmyselným“ slovo „násilným“, aby mohlo ísť o akýkoľvek trestný čin, ktorého následkom je ujma na zdraví či smrť. Tým sa dosiahne, že pojem „násilný trestný čin“ bude ľahšie identifikovateľný a bude zahŕňať akýkoľvek trestný čin, ktorým bude spôsobená ujma na zdraví alebo smrť.