LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 2
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. Žiadame vymedziť pojem „dieťa“.
1. alternatíva – Žiadame doplniť ustanovenie, ktoré bude obsahovať legálnu definíciu pojmu „dieťa“.
2. alternatíva – Odkázať na § 127 ods. 1 Trestného zákona.
Odôvodnenie: Je nevyhnutné definovať pojem dieťa na účely navrhovaného zákona, pretože od tohto pojmu sa odvíja správna aplikácia pojmu obzvlášť zraniteľná osoba. Na tento pojem má podľa čl. III navrhovaného zákona odkazovať Trestný poriadok.
 Pojem dieťa nemá v slovenskom právnom poriadku presne definovaný obsah. Napr. podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie dieťaťom potomok, teda tento pojem nie je definovaný vekom osoby, ale vzťahom k rodičovi. Vo všeobecnosti zákony používajú tento pojem v rôznych významoch, spravidla ho vymedzujú vekom alebo používajú pojem zložený zo slova dieťa a vhodného (charakteristického) prídavného mena.