LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 2
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. Žiadame vymedziť pojem „policajt“  a pojem „príslušník Policajného zboru“.
Pojem policajt má v rôznych predpisoch rôzny význam. Napríklad v Trestnom poriadku ide o jednotné pomenovanie viacerých orgánov činných v trestnom konaní, v zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície ide o jednotné pomenovanie príslušníkov viacerých ozbrojených zborov, v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“) ide o legislatívnu skratku a je to pojem totožný s pojmom príslušník Policajného zboru. 
 Keďže pojem príslušník Policajného zboru (ktorého obsah je v súčasnosti jednoznačný podľa osobitného predpisu) je použitý v navrhovanom zákone popri pojme policajt, zjavne na účely navrhovaného zákona sa policajtom nerozumie policajt podľa zákona o Policajnom zbore. Ak sa pod týmto pojmom rozumie policajt podľa Trestného poriadku, je namieste použiť odkaz na tento predpis. 
 V tom prípade však treba na účely navrhovaného zákona definovať aj pojem príslušník Policajného zboru, pretože každý policajt, t.j. aj policajt podľa Trestného poriadku, je podľa súčasnej právnej úpravy príslušníkom Policajného zboru.
 Definície by neboli potrebné, ak by došlo k vypusteniu niektorého z dvoch uvedených pojmov a podľa toho, ktorý z pojmov by bol vypustený, prípadne aj k doplneniu odkazu na existujúci osobitný predpis.
Pozn.  V ďalšom texte stanoviska sa pod pojmom policajt rozumie policajt podľa Trestného poriadku a pod pojmom príslušník Policajného zboru sa rozumie príslušník Policajného zboru podľa zákona o Policajnom zbore s výnimkou policajta podľa Trestného poriadku.