LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 2 písm. b) bod 1
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. K ustanoveniu § 2 písm. b) bod 1 uvádzame, že ide o recepciu pojmu „poškodený“ z § 46 ods. 1 Trestného poriadku. V súvislosti s tým uvádzame, či by nebolo vhodné uviesť pojem „poškodený“ s odkazom na Trestný poriadok, o to viac, že § 3 ods. 1 podmienky, za ktorých bolo či malo byť poškodenému trestným činom ublížené na zdraví podľa nášho názoru vôbec nedefinuje. Rovnako ako poškodený sa za obeť považujú aj subjekty vymenované v bode 2, tu sa však naplnenie podmienky podľa § 3 ods. 1 návrhu zákona vo vzťahu k smrti poškodeného nevyžaduje, pričom  ustanovenie § 3 ods. 1 používa pojem „obeť“, ktorý v sebe zahŕňa aj subjekty podľa bodu 2. Subjekty podľa bodu 2 sú takmer totožní so subjektmi, ktoré Trestný zákon v § 127 ods. 4 vymedzuje ako „blízke osoby“. Dávame na zváženie, či by nebolo vhodné uvádzať ako „obete“ subjekty podľa § 127 ods. 4 Trestného zákona.