LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 441. Pripomienka k čl. II – § 59 ods. 5
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prípade uloženia trestu prepadnutia majetku odsúdený už nevlastní majetok, z ktorého by mohla byť uspokojená škoda spôsobená trestným činom. Preto sa navrhuje, aby sa do hodnoty prepadnutého majetku vyplácala takáto škoda. Teda aj škoda spôsobená iným trestným činom, pre ktorý bol uložený takýto trest. Rovnako to platí aj v prípade, ak sa získal výťažok z exekúcie pri predaji majetku, ktorého sa páchateľ pred odsúdením zbavil

Navrhovaná úprava má uspokojiť nárok na náhradu škody, čo je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 59 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie : 

„(5) Do hodnoty prepadnutého majetku a výťažku z exekúcie štát vypláca priznané nároky na náhradu škody spôsobenú trestným činom.“.